Офіційний сайт Куликівського району Чернігівської області

          Одна з найбільших вишитих карт України побувала в Куликівці

   

У рамках проведення всеукраїнської акції  «Вишивана моя Україна»     17 листопада 2016 року в Куликівку прибула карта, яку впродовж трьох місяців вишивали казначеї всіх територіальних органів Державної казначейської служби України.

17 листопада карта побувала у Городнянському, Сновському, Ріпкинському районах та прибула до Куликівки.

У Куликівці до проведення акції «Вишивана моя Україна» долучилися колективи районної бібліотеки та управління соціального захисту населення. Таким чином, акція ще раз засвідчила високий дух патріотизму, притаманний українцям, поєднала всіх незримою ниткою любові до рідної землі.

 

Начальник Управління

Державної Казначейської служби

України у Куликівському районі

Чернігівської області                                                Ю.М.Савицький  

5 007 — копия.JPG

5 026 — копия.JPG


  Відповідно до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992року №2232-XII начальник відділу видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області Назаренко Анатолій Миколайович  з 08 липня 2015року проходив військову службу у зв’язку з мобілізацією. Протягом 1 року та 4 місяців перебував в зоні АТО – захищав Україну.  28 жовтня 2016року Анатолія Миколайовича демобілізовано. 03 листопада 2016року працівники УДКСУ у Куликівському районі, начальник Головного Управління Державної   казначейської служби України у  Чернігівській області  Літош А.Б., Голова Куликівської РДА Ракоїд О.М. та Голова Куликівської районної ради Халімон Н.М. вітали Анатолія з поверненням на рідну землю.  Назаренко А.М. виявив бажання в подальшому працювати у структурі Державної казначейської служби України.

Начальник УДКСУ у Куликівському районі Чернігівської області                                                                         Ю.М. Савицький.

                                                                                               

IMG_6017.JPG


IMG_6020.JPG

IMG_6026.JPG

IMG_6028.JPG
Участь у семінарі щодо виконання Державних цільових програм.

9 вересня у приміщенні Куликівської районної державної адміністрації відбувся семінар, на якому розглядалося питання умов та перспектив Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки для власників житлових будинків та квартир у багатоквартирних житлових будинках.

У заході взяли участь Голови Куликівської РДА та Районної ради, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів,керівники підприємств району, голови ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків), та активні громадяни району.

У семінарі також приймав участь начальник Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області Савицький Юрій Михайлович, який висказав своє бачення, щодо умов та переваг отримання кредитування в державних банках АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк».

>Начальник Управління           Ю.М.Савицький.
Після проголошення незалежності України в 1991 році, в країні виникло питання створення органу, який би контролював надходження і видатки державних коштів. В 1993 році у Куликівському районному фінансовому управлінні була створена група із двох чоловік, які займалися питаннями державного бюджету.
Пізніше, 27 квітня 1995 року, вийшов Указ Президента “Про Державне казначейство Ураїни”.
Управління Державного казначейства у Чернігівській області було засноване 1 грудня 1995 року, а у лютому 1996 року - відділення Державного казначейства у Куликівському районі.
Державне казначейство України є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується. Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку. Хочеться відмітити, що відділення Державного казначейства у Куликівському районі у жовтні 2000 року першими в Україні ввійшли в систему електронних платежів НБУ.
Відділення Держказначейства у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року №1232.

1.Основними завданнями відділення Держказначейства є:

     1) забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:
          розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; 
          контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями; 
          в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;
          ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;
     2) управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

2. Віддлення Держказначейство відповідно до покладених на нього завдань:

          1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів. 
          2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка; 
          3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства; 
          4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування; 
          5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, заподанням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень; 
          6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства; 
          7) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; 
          8) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього; 
          9)веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів, та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством; 
          10)здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті; 
          11)забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно- обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації; 
          12) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:  
               - здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;  
               - відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;  
               - відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;  
               - витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;  
              - дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;  
               - здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;  
          13) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;  
          14)здійснює добір, розстановку працівників відділення Держказначейства;  
          15)виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Відділення Держказначейства має право:

           1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для виплат готівкою в Національному банку та інших банках; 
          2) розміщувати в банках тимчасово вільні кошти, що ним обліковуються, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 
          3) залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції; 
          4) ініціювати у межах наданих законодавством повноважень припинення асигнувань та зупиняти проведення операцій з бюджетними коштами у разі вчинення учасником бюджетного процесу бюджетного правопорушення; 
          5) надавати послуги (у тому числі платні), пов'язані з обслуговуванням бюджетних коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 
          6)вимагати від посадових осіб підприємств, установ і організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності; 
          7) звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення бюджетних правопорушень; 
          8) проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції; 
          9)одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, підприємств, установ, орг анізацій і банків пояснення, довідки, інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
          10) здійснювати в межах своїх повноважень співробітництво з управлінням.

4.Відділення Держказначейства в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

5.Відділення Держказначейства очолює начальник, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади управлінням Державного казначейства в Чернігівській області за погодженням Державного казначейства України.

На сьогоднішній день, згідно штатного розпису, відділення Державного казначейства у Куликівському районі складається з таких структурних підрозділів:
          1. Керівництво. 
          2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності. 
          3. Відділ виконання державного та місцевих бюджетів. 
          4. Обслуговуючий персонал. 
Штатна чисельність працівників відділення складає 12,5 одиниць.

© «Мережа АйТі-Консалтинг », 2006